ניהול ותיאום הביצוע 
 
 • תיאום עבודות הקבלן עם לוחות הזמנים והתקציב.
 • פיקוח על עבודת הקבלן\הקבלנים השונים.
 • ניהול ישיבות תיאום ביצוע שבועיות עם הקבלנים השונים.
 • מעקב, עדכון ודיווח חודשי על לוחות הזמנים.
 • מעקב, עדכון ודיווח חודשי על תקציב הפרויקט.
 • ניהול יומן עבודה.
 • בדיקה ואישור חשבונות חלקיים.
 • בדיקת חריגים ועבודות נוספות וניתוחם.
 • תיעוד הביצוע.
 • ייזום ביקורי פיקוח עליון של צוות המתכננים.
 • הפעלה, מעקב ופיקוח על מכוני בדיקה ובקרת איכות.
 • ​בדיקת חשבונות סופיים.
 • פיקוח וסיוע בביצוע הרצת המערכות, אינטגרציה וכיוב'.
 • סיוע בקבלת כל האישורים לצורך אכלוס המבנה.