ניהול ותיאום תכנון
 
  • ניהול ישיבות תיאום תכנון בין כל הגורמים הרלוונטיים לפרויקט.
  • הכוונה והנחיית כל המעורבים בתכנון הפרויקט בהתאמה לפרוגרמת היזם.
  • סיוע לאדריכל ולכל צוות היועצים בקבלת האישורים להיתר הבניה.
  • בחינת התכנון בהיבטי תפעול ואחזקה ובדיקת חלופות במידת הצורך.
  • מעקב ועדכון אחר לוח הזמנים והתקציב.
  • ריכוז כל המסמכים הדרושים לשם הפקת המכרזים השונים לביצוע העבודות.
  • השוואת אומדני המתכננים לאומדן הפרויקט.