מכרזים  
 
  • ייעוץ לקביעת שיטת הביצוע והמכרזים.
  • סיוע ליועץ המשפטי בהכנת מסמכי החוזה למכרזים.
  • ריכוז כל המסמכים הדרושים לשם הפקת המכרזים לביצוע העבודות. 
  • ניהול מו"מ לבחירת קבלנים.
  • השוואת הצעות הקבלנים, ניתוחן והשוואתן לאומדנים.
  • מתן חוו"ד הנדסית לבחירת קבלן לביצוע הפרויקט.
  • ריכוז כל מסמכי ההתקשרות עם הקבלן הזוכה.
  • אישור לוח הזמנים המוצע ע"י הקבלן הזוכה.
  • מעקב אחר קבלת ערבויות וביטוחי הקבלנים השונים לאורך התקופה הנדרשת.